Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wyników pracy poddębickiej policji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Jarosław Zieliński uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Poddębicach. Na spotkaniu przedstawił sprawozdanie z działalności komendy oraz omówił osiągnięte przez policjantów wyniki w służbie.

19 października 2016 roku w Urzędzie Miasta w Poddębicach odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Poddębicach,  w której udział wzięli m.in. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach, Przewodniczący Komisji, radni, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele urzędu. Podczas swojego wystąpienia podinsp. Zieliński przedstawił radnym i zaproszonym gościom informacje zbiorcze dotyczące stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Poddębice za okres styczeń-wrzesień 2016 roku. Według zestawienia wskazano, że ilość przestępstw na tym terenie w analizowanym okresie spadła a ich wykrywalność kształtowała się na poziomie 60%. Mając na uwadze przestępstwa o charakterze uciążliwym zwrócono uwagę na kradzieże kieszonkowe a także pospolite „graffiti”, które to zdarzenia generują podstawy do zabezpieczenia miejsc zagrożonych tego typu przestępczością m.in. monitoringiem wizyjnym. Biorąc pod uwagę aspekty dotyczące popełnianych wykroczeń odnotowano ich spadek. Należy jednak zaznaczyć, że znaczna ilość ujawnionych wykroczeń to te najbardziej uciążliwe społecznie tj. zakłócanie spokoju i porządku publicznego, nieobyczajny wybryk, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych lub zaśmiecanie. Wszystkie zostały rozpoznane w drodze postępowania mandatowego. Nawiązując do realizacji działań z zakresu ruchu drogowego odnotowano wzrost ilości kolizji drogowych w szczególności z udziałem zwierzyny leśnej a także drobnych zdarzeń parkingowych. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki nastąpił spadek w zakresie ilości wypadków drogowych oraz ilości osób rannych. W tym okresie nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Ponadto podczas swojego wystąpienia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach podinsp. Jarosław Zieliński omówił założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, informując jednocześnie, że jest to narzędzie służące głównie poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu. Tutaj omówiono dotychczasowe potwierdzone zgłoszenia mieszkańców w tematyce m.in. przekraczania dozwolonej prędkości a także spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Kierownictwo KPP Poddębice w ramach prowadzonych działań prewencyjnych na terenie miasta i gminy Poddębice planuje także zacieśnić dotychczasową współpracę z samorządem lokalnym m.in. przy tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

  • posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w UM Poddębice