Dla Policjantów

Ogłoszenie o naborze na stanowiska policyjne

 

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PODDĘBICACH

z dnia 24.05.2018.

 

O NABORZE

na wakujące stanowisko:

referenta Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

 

skierowane do funkcjonariuszy:

- Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu,

- Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,

- Komendy Powiatowej Policji w Łasku,

- Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli,

- Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu,

- Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu,

- Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach

-Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

 

Wymagania niezbędne:

 

- zainteresowani funkcjonariusze winni spełnić wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych                   i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych              i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., nr 123, poz. 857 z późn. zm.):

 

Lp.

stanowisko

wykształcenie

kwalifikacje zawodowe

staż służby

w latach

1.

referent

średnie

podstawowe

2

         

 

 

Wymagania pożądane:

 

- uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

 

Warunki finansowe:

 

grupa zaszeregowania: policjant – 3

mnożnik: 1,47

 

Cel stanowiska:

 

głównym celem stanowiska referenta Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Poddębicach jest podejmowanie
i realizacja działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Wymagane dokumenty:

 

list intencyjny (list intencyjny jest dobrowolnym zgłoszeniem swojego udziału w danej procedurze - droga służbowa nie obowiązuje) – według wzoru podanego w załączeniu

 

Miejsce pełnienia służby:

 

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

ul. Targowa 22

99-200 Poddębice

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Listy intencyjne na wskazane stanowisko, w zaklejonej kopercie z opisem: ”nabór na stanowisko referenta Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego ” należy składać w Zespole ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP w Poddębicach,
ul. Targowa 22 , 99-200 Poddębice, w terminie do dnia 05.06.2018 r.

Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać telefonicznie u pracownika Zespołu ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP w Poddębicach – tel. (43) 678 94 48

 

 

 

 

LIST INTENCYJNY

 

dotyczy: zgłoszenia kandydatury na wakujące stanowisko (podać pełną nazwę stanowiska)

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

stopień, imię i nazwisko: …...................................................................................................................................................

imię ojca: …...................................................... identyfikator: …..........................................................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: …..........................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: …..................................................................................................................................................

Data wstąpienia do służby w Policji: …................................................................................................................................

Wykształcenie cywilne (podać dokładną nazwę szkoły, ewentualny tytuł zawodowy/naukowy): ….................................. …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przeszkolenie resortowe (podać wszystkie ukończone kursy i szkolenia): …...................................................................... …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obecnie zajmowane stanowisko służbowe i nazwa jednostki organizacyjnej: …................................................................. …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przebieg służby: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posiadane uprawnienia (np. prawo jazdy kat. B, uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UZASADNIENIE

 

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

….......................................                                                                                                                                                                  ….............................................

     (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                            (podpis kandydata)