SŁUŻBA CYWILNA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO TECHNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PODDĘBICACH

Wymiar etatu – 1

 

Miejsce wykonywania pracy -

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Obsługa kancelaryjno – biurowa Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – prowadzenie dziennika korespondencyjnego i rejestrowanie korespondencji, zakładanie i prowadzenie teczek zagadnieniowych i spisów spraw.
Sporządzanie miesięcznych rozliczeń mandatów karnych policjantów pionu prewencji,
Prowadzenie ewidencji czasu służby policjantów Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego, Zespołu ds. Nieletnich i Patologii i Zespołu ds. Wykroczeń.
Przygotowywanie przesyłek i listów do wysłania pocztą zewnętrzną i resortową.
Zapoznawanie policjantów i pracowników z pismami, aktami prawnymi i inną dokumentacją wskazaną przez przełożonego.
Przekazywanie pracownikom i policjantom przydzielonej przez przełożonego korespondencji.

 

Warunki pracy

Praca w budynku

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Praca w budynku, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1. niezbędne :

wykształcenie – średnie,
staż pracy w administracji publicznej – co najmniej 2 lata
znajomość obsługi komputera (MS Office).

2. dodatkowe :

posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne,
znajomość obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność pracy w  zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.)


Termin składania dokumentów

18.06.2018  r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice

Inne informacje:
wynagrodzenie: 1966,86,- zł brutto + premia regulaminowa (8,78%) + wysługa lat

na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni)
oświadczenie i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
aplikacje należy składać w siedzibie KPP w Poddębicach, przy ul. Targowa 22 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej lub złożenia w siedzibie Komendy.