Konsultacje społeczne - Mapy zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Mapy zagrożeń

Konsultacje społeczne

REPORTAŻ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w ramach tworzenia ”map zagrożeń”

Opracowanie „mapy zagrożeń” należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. W tym celu Kierownictwo KPP Poddębice utworzyło harmonogram konsultacji społecznych, które odbywały się na terenie powiatu poddębickiego.

Konsultacje w Starostwie w Poddębicach - 4 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Poddębicach odbyły się pierwsze konsultacje społeczne, w którym oprócz Kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach uczestniczyli: Starosta Powiatu Poddębickiego wraz z V-Ce Starostą, radni gmin, przedstawiciele samorządu powiatu, urzędów gmin: Pęczniew, Wartkowic, Dalikowa i Zadzim oraz przedstawiciel lokalnych mediów.  Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące zdarzeń drogowych, patologii społecznych a także przemocy domowej. V-ce Starosta Powiatu wskazał potrzebę zmian w dyslokacjach służb a także określenie dalszego planu działań. W propozycji rozwiązania tego zagadnienia Komendant wskazał uaktualnianie utworzonej „Mapy zagrożeń” na podstawie bieżących analiz. Przedstawicielka Urzędu gminy w Wartkowicach wskazała potrzebę kontynuowania działań profilaktycznych na terenie gminy skierowanych do uczniów (narkotyki, dopalacze, alkohol, ) a także do seniorów. W propozycji rozwiązania Komendant poinformował, że takie działania w ramach prowadzonego programu prewencyjnego i cyklicznych akcji profilaktycznych były realizowane na terenie gminy i w dalszym ciągu będą kontynuowane. Wskazano również potrzebę zwiększenia etatów policyjnych w KPP Poddębice w związku z napływem dużej liczby osób na teren gminy w rejonie zbiornika „ Jeziorsko” (szczególnie w okresie letnim). Komendant Powiatowy Policji zaproponował spotkania/konsultacje społeczne w ramach odbywających się Sesji powiatowych i gminnych. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę w tym zagadnieniu (umieszczenie konsultacji społecznych jako punkt na sesjach). Przekazano informacje dot. wykorzystania służb ponadnormatywnych przez policjantów KPP Poddębice, gdzie przedstawiciele gmin pozytywnie wypowiedzieli się o możliwości wykorzystania takich służb na rzecz gmin.

 

Konsultacje w OSP Brodnia - 13 lutego 2016 roku o godz. 18.00 w OSP Brodnia w gminie Pęczniew odbyło się spotkanie z mieszkańcami, gdzie mieszkańcy poruszyli temat dot. monitorowania działek letniskowych w obszarze zatoki w Pęczniewie pod kątem włamań i kradzieży oraz terenu zapory czołowej zbiornika „ Jeziorsko” przy której kierujący jeżdżą z nadmierna prędkością. KPP -Przekazano informacje dot. monitorowania wskazanych miejsc pod kątem ujawnienia sprawców włamań do domków letniskowych oraz skierowania patroli policyjnych w rejon tamy w celu ujawnieniakierujących pojazdami łamiących przepisy ruchu drogowego.

Konsultacje w OSP Poddębice -13 lutego 2016 roku o godz. 18.00 w OSP Poddębice odbyło się spotkanie z przedstawicielami OSP, sołtysami orazmieszkańcami, gdzie poruszono temat bezpieczeństwa na podległym terenie. Mieszkańcy wskazali jedynie potrzebę monitorowania miejsc zagrożonych patologiami społecznymi ze zwróceniem uwagi na spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich . KPP –przekazano informacje dot. monitorowania wskazanych miejsc pod kątem ujawnienia osób.

Konsultacje ze służbami - 17 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach odbyło się spotkanie, w którym oprócz Kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach uczestniczyli: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Społecznej Straży Rybackiej, Nadleśnictwa, Powiatowej Inspekcji Weterynarii oraz biur ochrony mienia i osób. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, podczas której poruszono m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, patologii społecznych a także pospolitych zagrożeń m.in. pożarów, kłusownictwa i zaśmiecania terenów leśnych. Kierownictwo KPP Poddębice przekazało informacje dot. monitorowania wskazanych miejsc w celu ujawniania sprawców aktów wandalizmu oraz zaśmiecania (osiedla, instytucje użyteczności publicznej, obszary leśnie). W kwestii dot. błąkających się psów –dążenie do ustalenia ich właścicieli celem ukarania.

Konsultacje w gminie Poddębice - 20 lutego 2016 roku -OSP Tarnowa, OSP Sworawa, OSP Chropy.W ramach konsultacji przeprowadzonych z udziałem dzielnicowych podległego terenu mieszkańcy miejscowości Tarnowa i Sworawa przekazali informacje dot., bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym terenie w związku z łamaniem przepisów przez kierujących pojazdami. W odpowiedzi na postulaty poinformowano o skierowaniu we wskazany obszar patroli policyjnych w celu ujawnienia kierujących przekraczających dozwoloną prędkość.

Konsultacje w OSP w Zygrach - 20 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w Sali OSP w Zygrach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt gminy Zadzim, Komendant PSP Poddębice, przedstawiciele Zarządu i członkowie OSP Zygry, sołtysi, oraz mieszkańcy  gminy Zadzim. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przedstawił główne założenia i cele konsultacji społecznych omawiając ideę tworzenia tzw. „map zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego. Omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem  pieszych. Podczas wystąpień uczestnicy spotkania wskazali kontynuację cyklicznych patroli policyjnych w okolicy banków , jednocześnie wysoko oceniając dotychczasową współpracę z Policją w zakresie podejmowanych interwencji m.in. podczas organizacji imprez lokalnych oraz bezpieczeństwa powszechnego na terenie gminy.

Konsultacje społeczne w Wartkowicach - 26 lutego 2016 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Wartkowicach odbyło się spotkanie, w którym oprócz Kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach uczestniczyli: przedstawiciele samorządu gminy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wartkowice. Podczas spotkania poruszono m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dewastacji mienia publicznego oraz demoralizacji nieletnich. Podczas swoich wystąpień przedstawiciele samorządu gminy, radni oraz sołtysi wskazali miejsca gdzie dochodzi do aktów wandalizmu, patologii społecznych a także wskazano możliwość opiniowania wniosków dotyczących ustawienia znaków drogowych we wskazanych punktach. Ponadto poruszono temat dotyczący kontynuacji działań profilaktycznych w szkołach ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko dopalaczy i innych używek psychoaktywnych przez młodzież. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach przekazał informacje  dot. możliwości zaopiniowania wniosku dot. zamontowania lustra na skrzyżowani u w Wartkowicach, monitorowania parkingu w Gostkowie a także zintensyfikowania patroli policyjnych we wskazanych miejscach gdzie dochodzi do aktów wandalizmu (przystanki autobusowe , budynki komunalne w msc. Wartkowicach, Kłódnej). Ponadto poinformowano o kontynuacji działań profilaktycznych w szkołach .

Konsultacje w OSP Góra Bałdrzychowska - 27 lutego 2016 roku o godzinie 18.00 w OSP Bałdrzychów odbyło się spotkanie, w którym  uczestniczyli: przedstawiciele samorządu gminy, OSP, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Poddębice. Jedynym z postulatów było monitorowanie nowo wybudowanego zbiornika wodnego w Górze Bałdrzychowskiej. Obecny na spotkaniu dzielnicowi przekazali informacje o cyklicznym monitorowaniu wskazanego miejsca.

Konsultacje w OSP Zadzim - 27 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w OSP Zadzim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: przedstawiciele Rad Powiatu, samorządu gminy, radni sołectw, sołtysi, PSP Poddębice  oraz mieszkańcy gminy Zadzim. Mieszkańcy gminy przekazali postulaty dot. poprawy widoczności na skrzyżowaniu w Zadzimiu, oznakowania wyjazdu OSP oraz zwiększenia patroli policyjnych na terenie gminy z uwagi na pojawiające się grupy Romów. Podniesiono również temat dot. widoczności rowerzystów na drodze a także zabezpieczenia odbywających się imprez lokalnych.  Naczelnik WPiRD KPP Poddębice przekazał informacje dot. wdrożenia proponowanych rozwiązań w zakresie organizacji służby poprzez monitorowanie wskazanych miejsc w celu ujawnienia niepożądanych osób a także wzmocnienia sił i środków w trakcie odbywających się imprez lokalnych. Ponadto przekazano informacje dot. obowiązkowego używania elementów odblaskowych przez rowerzystów w myśl obowiązujących przepisów ruchu drogowego w celu eliminowania zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Przedstawiciele KPP Poddębice podczas prowadzonych konsultacji społecznych/Debat na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania uczestników. Mając jednocześnie na uwadze sposób przekazywania informacji zwrotnej dot. realizacji przekazywanych postulatów przez uczestników ustalono, że zbiorcze informacje będą przekazywane do samorządu powiatowego lub gminnego, które zostaną wykorzystane m.in. podczas odbywających się cyklicznych sesji. Ponadto poinformowano, że za pośrednictwem dzielnicowych zostaną przekazane informacje dot. realizacji postulatów na rzecz konkretnych osiedli, wsi i miejsc zagrożonych oraz osób indywidualnych. Mając jednocześnie na uwadze dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców, przekazywane były na bieżąco informacje z realizacji działań do lokalnych mediów. Na zakończenie spotkań wszyscy mieszkańcy otrzymali ankiety, które były przedmiotem wnikliwej analizy w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu poddębickiego.


Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice  st.asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 

 

 

 • Debata w UG w Dalikowie
 • Debata w UG w Dalikowie
 • Debata w ogrodach działkowych w Uniejowie
 • Debata w ogrodach działkowych w Uniejowie
 • Debata w OSP w Uniejowie
 • konsultacje społeczne w OSP Zygry
 • konsultacje społeczne w OSP Zygry
 • konsultacje społeczne w PSP w Poddębicach
 • konsultacje społeczne w Starostwie w Poddębicach
 • konsultacje społeczne w Starostwie w Poddębicach
 • Debata w UM w Poddębicach
 • konsultacje społeczne w UG w Wartkowicach