Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- sierż. Dominik Krawczyk dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dzierzązna Szlachecka, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Włamania i kradzieże do placówek handlowych oraz bankowych w porze nocnej. Zakłócanie porządku publicznego w porze wieczorowo – nocnej w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Zadzim poprzez spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie miejsca publicznego. Niestosowanie się do obostrzeń w związku z pandemią Covid-19.                                                                                                                                                                                          

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyegzekwowanie zachowania zgodnego z prawem u osób popełniających wykroczenia oraz wyegzekwowanie przestrzegania obostrzeń COVID-19. Wyeliminowanie popełniania wskazanych przestępstw i wykroczeń przez osoby je popełniające poprzez systematyczne kontrole rejonu służbowego oraz współpracę z innymi komórkami KPP w Poddębicach oraz podmiotami pozapolicyjnymi (agencje ochrony osób i mienia).

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Współdziałanie z wybranymi podmiotami pozapolicyjnymi (agencje ochrony osób i mienia) odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Poddębicach. Zapoznawanie społeczności lokalnej z obowiązującymi obostrzeniami Covid-19 podczas organizowanych spotkań. Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo – nocnej (01.01.2021r.-30.06.2021r. w godz. 18.00-24.00), wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających przestępstwa i wykroczenia w tym naruszenie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałanie alkoholizmowi, monitorowanie przydzielonego rejonu służbowego. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń w I półroczu 2021r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

a) Urząd Gminy Zadzim, GOPS w Zadzimiu, Sołtysi, pracownicy agencji ochrony osób i mienia na terenie gminy Zadzim oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Zadzim, Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poddębicach

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, spotkania w pracownikami agencji ochrony osób i mienia w zakresie przeciwdziałania kradzieżom i włamaniom do placówek handlowych i bankowych, spotkania z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Zadzim, kontrole przestrzegania obostrzeń COVID-19 wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poddębicach

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół podstawowych z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z obostrzeniami Covid-19, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu, ulotki znajdujące się w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, strona internetowa KPP w Poddębicach.