Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

WAŻNE!!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach (lub jego Zastępcę) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15:00 - 17:00.

W tej sytuacji informujemy, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer 047 845-22-00, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy komendant@poddebice.ld.policja.gov.pl.

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.


Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach

w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

ul. Targowa 22, w każdy wtorek  w godz. 15.00-17.00.

tel: 47 845 22 11  fax: 47 845 22 05

tel: 47 845 22 12  fax: 47 845 22 00

 

Jeżeli wtorek wypada dniem wolnym od pracy, Komendant Powiatowy Policji interesantów przyjmuje w kolejnym dniu roboczym.

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

 Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15 -17. Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego. Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15, tel. (042 665) -13-73, (…) - 22-15, (…) -20-53, (…) -20-40.
 
Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu.

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie. W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imie i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji,

- dokładny opis zdarzenia.

Skargi można składać w imieniu innych osób wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszacej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

 


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi działa przez cała dobę infolinia

 

0 800 149 971

lub

800 149 971

(w zależności od operatora)

 

Dzwoń do nas, jeżeli:

dostrzegłeś zaniedbania w działaniach Policji województwa łódzkiego, jesteś niezadowolony z reakcji Policji na zgłoszenie wymagające interwencji, masz zastrzeżenia do sposobu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, Twoim zdaniem policjant nienależycie wykonywał zadania służbowe bądź naruszył praworządność chcesz przekazać informację dotyczącą działań lub powiązań przestępczych policjantów bądź pracowników Policji.

Możesz przekazać informację lub uzyskać wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

Infolinia obsługiwana jest przez całą dobę w dni robocze od godziny 8.00 do godz. 16.00 przez policjantów Wydziału Kontroli KWP w Łodzi, natomiast w pozostałych godzinach oraz dniach wolnych od pracy przez Dyżurnego lub Zastępcę Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zgłoszenia te podlegają rejestracji w formie zapisu elektronicznego.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

telefon: (+48 22) 55 17 700

fax: (+48 22) 827 64 53

Strona główna RPO:  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny: http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

ART. 225§1 KPA

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

„Granice tej ochrony wyznacza godność z prawem działania osoby składającej skrgę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.
(
J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813)

 

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Poddębicach (szczegóły w zakładce RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach. Kontakt: ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice, tel. (43) 678-94-11.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Jacek Ciechański, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.


Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania obowiązku prawnego - rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji.
Dane osobowe będą przetwarzane ustawowo na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.


Dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.  
Skarżącemu/wnioskodawcy lub składającemu petycję przysługuje:

- prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych przez wnoszącego jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie skargi, wniosku lub petycji.